Instruktion för kommunistiska driftceller

Från Krigsmaskinen
Version från den 26 september 2016 kl. 17.13 av Iammany (Diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '__NOTOC__[Taget från [http://kommak.org/ "kommak"]] === 1. Drift cellens strategiska uppgift === Förbundets huvuduppgift på det organisatoriska området är att bygga upp...')

(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök

[Taget från "kommak"]

1. Drift cellens strategiska uppgift

Förbundets huvuduppgift på det organisatoriska området är att bygga upp driftceller inom hela den svenska storindustrin. Inom storindustrin fostras arbetarna i disciplin och sammanhållning. Inom storindustrin står motsättningen mellan kapital och arbete som mest öppen och hård. Inom storindustrin finns alltså de arbetare som en gång kommer att bilda revolutionens huvudkraft.

Driftcellen är partiets oöverträffade organisation för att samla storindustrins arbetare bakom de socialistiska idéerna.

Driftcellen är partiets organisation för att förbereda och leda det väpnade upproret bland storindustrins arbetare.

Partiet kommer att stå och falla med hur vi kommunister lyckas med att bygga upp väl konsoliderade driftceller med stark förankring hos den svenska arbetarklassen.

Kamrat, Du som är medlem av en driftcell — glöm aldrig betydelsen av ditt politiska arbete!

2. Bekämpa ekonomismen

Att bygga upp en driftcell innebär att på arbetsplatsen bygga upp en organisation av revolutionärer. Det är inte driftcellens uppgift, varken idag eller framöver, att stå som ledare av den ekonomiska kampen. Det är således en ekonomistisk avvikelse när driftcellen ser den ekonomiskt agitationen som det främsta medlet att nå politiskt inflytande.

Den ekonomiska kampen kan aldrig i sig själv flytta fram kommunisternas positioner. Den ekonomiska kampen kommer att ge resultat endast om driftcellen i det dagliga arbetet tillkämpat sig en politisk ställning utifrån en allsidig agitation.

Grundvalen för driftcellens arbete måste vara att genom agitationen fostra arbetarna att se klassmässigt på alla samhällslivets frågor. Där utgör den fackliga frågan endast en av flera viktiga frågor som kommunisterna använder för att höja arbetarnas politiska medvetenhet.

3. Bryt med sekterismen

Driftcellen får inte begränsa sin agitation till några få utvalda arbetare. Det kommer att leda till cellens isolering. Istället måste cellen ställa sig uppgiften att göra vår politik känd bland massan av arbetare. För att göra insteg med vår politik räcker det inte att vi proklamerar vår politik i allmänna fraser. Vi ställer oss uppgiften att lära arbetarna att känna sin egen styrka som klass och bourgeoisiens svaghet och leda denna kännedom över i politisk revolutionär aktivitet.

Utan att vara väl förtrogen med de fördomar, de felaktiga samhällsuppfattningar osv, som arbetarna har kan vi inte höja deras politiska medvetenhet. Med andra ord måste vi lära oss att i agitationen utgå från arbetarnas medvetenhet för att höja den. En kommunist måste vara lyhörd för de idéer och frågeställningar som förs fram på arbetsplatsen. Annars kommer han att ständigt skjuta över målet eller också slå in öppna dörrar. En kommunist får inte heller försmå att göra politik av mindre viktiga frågor som upptar arbetarnas intresse.

4. Sköt ditt arbete

Bi kommunist som inte sköter sitt arbete kommer inte att få någon större respekt från sina arbetskamrater och han kommer mycket lätt att kunna sparkas. Att missköta sitt arbete betyder att dra vanära över både driftcellen och KFML(r).

Var på jobbet varje dag om Du inte är sjuk. Kom aldrig försent. Inställ dig istället tidigt på arbetsplatsen för att utnyttja tiden till politiskt arbete.

Lär dig ditt yrke. Uppträd som en god arbetskamrat. Försvara Dina arbetskamrater mot basarnas och chefernas påhopp. Stämpla de arbetskamrater som försöker tillskansa sig fördelar genom undfallenhet och fjäsk hos arbetsledningen.

5. Förtrogen med arbetsplatsens lokaliteter

Den driftcell som arbetar på en storindustri måste känna till alla lokaliteter som kan la betydelse för det politiska arbetet. En karta över arbetsplatsen är i de flesta fall oumbärlig. Ta reda på sådana saker som var arbetarna samlas vid olika tider på arbetsdagen, var affischering och flygbladsutdelning är lämplig för att man ska nå så många som möjligt, var man kan anordna möten om det finns möjligheter till sådant inne på arbetsplatsen. Omklädningsrum, matsalar och rum för kafferaster är andra exempel på sådana lokaliteter som cellen måste ha god kännedom om. Denna detalj kräver lite arbete men är till god nytta när cellen skall planera sitt arbete.

6. Agitationens innehåll

På arbetsplatserna är den muntliga agitationen och den personliga påverkan vårt främsta vapen. Den skriftliga propagandan är endast ett komplement och ett understöd för denna agitation. Lika kritiskt som vi granskar tidningens innehåll lika kritiskt måste vi granska innehållet i vår muntliga agitation. Vi måste lära oss att skickligt använda olika händelser från klasskampens arena för att göra agitationen allsidig.

Det räcker dock inte att vi täcker av samhällslivets olika sidor med vår agitation – vi måste också vid tillfälle se till att vi når kärnfrågan, d v s att vi avslöjar demagogi. Vi måste dagligen uppfostra våra arbetskamrater att tänka klassmässigt – att förklara att bakom varje politiskt förslag osv skönja en viss klass’ intresse.

7. Agitationens organisering

Agitationen får inte överlämnas åt den enskilde medlemmens godtycke. Det får under inga omständigheter bli upp till var och en hur han sköter agitationen på sin respektive avdelning. Istället måste agitationen bli en kollektiv angelägenhet för hela driftcellen. Agitationen måste organiseras och ske planmässigt.

Cellen måste koncentrera sig på en viss given fråga vid ett visst givet tillfälle. Cellen måste utnyttja alla tänkbara tillfällen då vi kan nå arbetarna med vår agitation. För att anpassa agitationen efter klasskampens växlingar från dag till dag och för att effektivt kunna organisera agitationen måste driftcellen träffas flera gånger varje vecka. Det bästa är om driftcellen kan samlas varje dag i god tid före arbetets början. Då kan man kort diskutera nyheter från massmedia och gå igenom vilka uppgifter cellen och de enskilda medlemmarna har att utföra under dagen. Vid detta tillfälle kan driftcellsledaren också kontrollera hur gårdagens uppgifter klarats av och hur den politiska stämningen är på de olika avdelningarna.

8. Massagitationen

Massagitation är inte att t ex sprida ett flygblad till majoriteten av arbetarna. Massagitation innebär istället att rota en viss given idé hos majoriteten av arbetarna på fabriken. För att lyckas måste vi i den givna frågan konkretisera vår linje på ett sådant sätt att majoriteten av arbetarna förstår vad vi menar.

Det politiska intresset bland breda grupper arbetare växlar. Vissa perioder är det politiska intresset ringa medan andra perioder kännetecknas av att de mest efterblivna arbetarna vaknar upp och intresserar sig för en viss politisk eller ekonomisk fråga. Vid sådana tillfällen är det driftcellens plikt att i den fråga som är aktuell gå ut i massagitation och på ett lättfattligt sätt framföra vår linje.

Vår kommunistiska linje måste föras ut i närkamp med de småborgerliga och borgerliga idéerna. Vi måste inför den breda gruppen arbetare avslöja och misskreditera socialdemokratin och VPK.

9. Hur bli en bra agitator?

Att skola sig till en bra agitator innebär inte att lära sig en mängd patentlösningar och knep i olika frågor. Grunden för en framgångsrik agitation är istället att vara väl insatt i och förstå förbundets politiska linje i olika frågor. Detta är självklart inte tillräckligt. För att bekämpa våra politiska motståndare måste vi också vara väl införstådda med VPK och SAP:s politik. Detta kan inte nog inskärpas eftersom bourgeoisien ständigt växlar taktik för att vinna arbetarna för sin reaktionära politik.

En god agitator måste också vara väl insatt i de politiska dagshändelserna. Viktigast är självfallet att läsa vår egen press men för att kunna följa med måste vi också följa borgerlig dagspress, radio, TV, fackförbundspress etc. Den medlem som har dessa kunskaper i bagaget har alla förutsättningar att bli en bra agitator om han verkligen vågar gå ut och kämpa för vår politik Det är i den politiska kampen som agitatorn slipas. Våga kämpa — våga vinna.

10. Politisk kartläggning

Att göra en politisk kartläggning av respektive industri innebär att göra en analys av varje avdelning som visar arbetarnas politiska tillhörighet, grad av facklig militans, politisk lättrörlighet osv. Denna uppgift är för cellen ingen särskild uppgift utan kartläggningen kommer att vara ett resultat av erfarenheterna frän agitationen. Den politiska analysen kommer att växa fram och bli alltmer fullständig allteftersom cellens politiska arbete utvecklas.

Utan en politisk analys av arbetsplatsen kommer inte driftcellen att kunna lägga upp en riktig taktik. Hur skall t ex cellen kunna avgöra var man skall finna de mest lättmobiliserade arbetarna? Den kan ju göra det misstaget att den lägger ned stort arbete bland en grupp arbetare som för dagen är mycket svära att vinna medan, man helt försummar arbetet på en avdelning där de mera lättmobiliserade unga partilösa arbetarna finns. Det kan gälla en strejksituation eller att mobilisera de politiskt mest avancerade arbetarna till 1 maj. Det kan gälla att överblicka vår agitations framgång på olika avdelningar.

I varje läge gäller det att cellen har kontroll över det politiska läget på fabriken. Det är celledarens uppgift att ständigt förbättra och förnya denna kartläggning med hjälp av medlemmarnas rapporter.

11. Driftcellsledaren

Driftcellen kämpar på det kampavsnitt där klassfienden är som mest sårbar, där hot om avskedanden och andra trakasserier hör till vardagen, där skiftarbete och hög arbetstakt pressar kadern, där hugg i ryggen av politiska motståndare miste mötas med dubbelt så hårda motangrepp, där underlägen måste bytas till segrar. På arbetsplatsen hamnar cellen ofta i situationer då snabba beslut måste fattas på cellens eget initiativ. I annat fall skulle snabbt uppkomna situationer glida driftcellen ur händerna.

Dessa förhållanden kräver sin speciella organisation. I denna organisation är celledaren nyckelposten. Han måste vara politiskt medveten. Han måste vara hängiven förbundets politik. Han måste vara orädd och ha lätt att fatta egna beslut.

I det politiska arbetet på arbetsplatsen mellan driftcellsmötena är det driftcellsledaren som ansvarar för att cellen genomför de planer som man dragit upp på ett tidigare möte. På arbetsplatsen finns ofta ingen tid över för någon demokrati. Där är det istället celledaren som fattar besluten och utdelar direktiv.

För att ledningen och besluten skall kunna vara centraliserade till celledaren mellan mötena så måste celledaren iaktta följande punkter:

  1. Celledaren måste ha perspektiv på cellens utveckling för att förstå vilka långsiktiga och kortsiktiga uppgifter som är förestående.
  2. Han måste på cellmötena med politiska argument väl motivera alla cellens uppgifter.
  3. Han måste vara väl insatt i det politiska läget på varje avdelning.
  4. Fortlöpande kontakter med styrelsen på orten måste upprätthållas.
  5. Var eller varannan kväll bör han sätta sig ner och överblicka cellens arbete, lägga upp planer, skriva dagordning till driftcellsmöten, ringa runt direktiv till cell medlemmarna osv.

12. Studieledaren

Utan att cellen ägnar de politiska stadierna stor uppmärksamhet kommer inte praktiken att utvecklas. Det ligger på studieledarens ansvar att studierna bedrivs på ett sådant sätt att medlemmarna formår omsätta förbundets politiska linje och direktiv i handling. Medlemmarna måste fortlöpande rustas så att de kan skilja på marxism-leninism och borgerlig och småborgerlig ideologi i marxist-leninistisk förklädnad. En grundläggande ideologisk enhet inom förbundet är en grundförutsättning för ett enhetligt agerande.

Allteftersom driftcellernas medlemsrekrytering ökar så kommer det att inom cellen bli stor skillnad mellan olika medlemmar vad gäller läsvana och teoretiska kunskaper. Det blir di studieledarens uppgift att överbrygga denna olikhet. Istället för att lasta på medlemmarna för mycket studiematerial så skall studieledaren fördjupa sina studier i olika frågor för att på studiemötena i berättande och diskuterande form få cellmedlemmarna att omfatta dessa fördjupade kunskaper. Studieledarens uppgift är också att uppmuntra självstudier genom att presentera litteratur av klassikerna, skönlitteratur osv.

13. Propagandaansvarig

Den kamrat som ansvarar för propagandan har till uppgift att kontinuerligt förse cellen med alla former av skriftlig propaganda — alltifrån Proletären till flygblad, lotterier och böcker. Sköts inte denna verksamhet efter en exakt tidtabell och med en perfekt ordning så blir cellen allvarligt försvagad.

Propagandaansvarig har också till uppgift att föra statistik över propagandans utveckling för att med jämna mellanrum framlägga rapport på cellens möte. Propagandaansvarig måste se det som sin speciella uppgift att öka spridningen av Proletären.

Den medlem som är ansvarig for propagandan är också ansvarig för driftcellens kassabok. I den skall bokföras redovisning för propaganda, kampfonds-medel, kontingenter, insamlingar etc. Redovisning till styrelsens kassör skall ske varje vecka. Indrivningar av pengar och utdelning av propagandamaterial bör ske rutinmässigt och smidigt utan¬för cellens möten.

14. Proletärenkorrespondent

Vår tidnings livsluft är de brev och rapporter som kommer från arbetsplatserna. På varje driftcellsmöte måste den som är ansvarig för detta arbete väcka frågan »Vad har vi att skriva om denna veckan?» Korrespondensen kan innehålla skildringar av händelser och avslöjanden. Men den kan lika gärna innehålla rapporter som hur arbetarna uppfattat vår senaste kampanj. Kritiken av tidningen får inte ske slentrian-mässigt efter en uppgjord mall. Driftcellsmötet diskuterar sig fram till vad korrespondensen bör innehålla — sedan är det korrespondentens uppgift att nedteckna detta för att genast skicka det till redaktionen.

Verkliga arbetarkorrespondenser utgör inte dessa driftcellsrapporter till tidningen. Arbetarkorrespondenserna kommer från partilösa och sympatiserande arbetare utanför driftcellen och är ett mycket viktigt medel för att dra in arbetarna i politiken. De behöver inte röra enbart frågor från den egna arbetsplatsen utan skall istället vara ett medel för arbetarna att säga sin mening i de flesta frågor.

15. Propagandisten

En av driftcellens viktigaste uppgifter består i att dra upp arbetare till medlemmar i förbundet. För detta ändamål måste driftcellen ha tillgång till en skicklig och väl skolad propagandist som kan leda elementär- och grundcirklar. Detta arbete är ingen vänsterhandssyssla utan kräver noggranna förberedelser. Propagandisten måste ständigt förkovra sig för att förbättra cirklarna. Många gånger har inte driftcellen någon egen propagandist. Då är det bättre att ta hjälp från någon utanför driftcellen som kan leda cirklarna i samarbete med någon medlem i driftcellen. Flera driftceller kan kanske samsas om en propagandist som då har flera cirklar igång samtidigt.

16. Driftcellens möten

Driftcellens möten skall koncentrera sig på de politiska frågorna och hur politiken skall genomföras. Mötena skall vara väl förberedda med inledningar och förslag klara. Varje möte bör omfatta en rapport från agitationen på varje avdelning. Varje medlem skall kort tala (om vilka framgångar och svårigheter han mött under den gångna veckan.

Veckans nummer av Proletären bör gås igenom för att slå fast huvudsidan i agitationen under den kommande veckan. Politiska dagshändelser som inte hunnit komma in i tidningen bör också diskuteras för att driftcellen skall kunna föra ut en enhetlig linje. En fungerande driftcell kännetecknas av att praktiska och mindre viktiga frågor sköts utanför cellens möten.

17. Plan och konkreta mål 

Driftcellen måste hela tiden arbeta efter en i förväg uppgjord plan. En plan för arbetet på längre sikt skall presenteras av styrelsen. Driftcellen måste också ha en plan för varje vecka där varje dag är bokad för särskilda uppgifter. Driftcellsledaren skall presentera en sådan veckoplan för varje möte. Driftcellsledaren har sedan att övervaka att planen genomförs till punkt och pricka. Det underlättar betydligt om man inte splittrar upp krafterna på flera uppgifter samtidigt.

För att öka entusiasmen och kampandan skall cellen sätta upp konkreta mål för sitt arbete. Dessa skall inrapporteras till styrelsen. Uppfylls inte dessa mål måste cellens medlemmar se mycket allvarligt på detta. I annat fall sprider sig liberalismen i organisationen.

18. Propagandamaterialets användning

Vårt förbund får ett allt bredare register av propagandamaterial — tidningar, böcker, lotterier, bildband, broschyrer, flygblad, affischer etc. När cellen lägger upp sitt arbete måste man noggrant tänka över hur de olika propagandaformerna skall användas och till vilka man riktar sig för att vi skall få maximal utdelning av vårt arbete.

19. Proletären i centrum

Vårt centralorgan Proletären ar det nav som allt vårt arbete centreras kring. Denna vår linje får inte bli en tom fras. Den måste genomföras i praktiken. De lokala flygbladen får under inga omständigheter inkräkta på arbetet med att sprida Proletären. All agitation skall ske i nära samband med centralorganet. Det är självklart meningslöst att göra en bra tidning om vi inte gör den känd och ökar upplagan. Tidningens redaktion är ständigt beroende av att cellerna rapporterar om hur tidningen fyller sin uppgift i agitationen.

20. Boklådan

Det har alltid varit kommunisternas uppgift att höja arbetarnas kulturella nivå. Spridningen av god skönlitteratur är ett viktigt medel för att dra arbetarna från den passiviserande borgerliga skräpkulturen. Var eller varannan vecka bör driftcellen använda avlöningsdagen till att sälja skönlitteratur ur den boklåda som varje driftcell måste införskaffa. Försäljningen av Röda Rappet och boklotterierna får heller inte underskattas som ett sätt att utveckla bredden i driftcellernas politiska arbete.

21. Sympatisörsarbetet

Klarar driftcellerna av den dagliga kommunistiska agitationen så kommer en jämn ström av sympatisörer att dra sig till cellen. Det är vår uppgift att skola dessa i både teori och praktik.

På arbetsplatsen kommer de att tillägna sig den praktiska skolningen om vi förmår att dra in dem i driftcellens arbete. De kan till en början få sig tilldelade lättare uppgifter som att sälja några tidningar, ta upp en prenumeration eller helt enkelt att försöka ta med en arbetskamrat till elementärcirkeln. På kvällarna skolas sympatisörerna teoretiskt i cirklarna samtidigt som cellen politiskt måste förklara de kampanjer som man tänker dra med sympatisörerna i på arbetsplatsen.

22. Säkerhetsfrågan

En kommunist som sköter sina åligganden och konsekvent för ut förbundets politik kommer förr eller senare att löpa risken att råka ut för trakasserier och risk för att bli avskedad. Vad som kommer att göra att han får behålla jobbet är det politiska förtroende han har tillskansat sig bland sina arbetskamrater. Att tro att man skall kunna behålla jobbet genom att ligga lågt i politiken på arbetsplatsen är en räddhågsen nederlagslinje.

Varje driftcell bör i god tid göra upp en plan för hur man skall agera om risken för avsked uppstår. T ex skall kommunisterna aldrig uppträda ensamma med ingenjörer eller verkmästare.

Varje medlem måste vidare vara noggrann med att inte fä några anmärkningar mot sig som inte är av politisk art, som kan ge anledning till avsked.

23. Fackföreningsmötena

Varje driftcell skall agera som en politisk fraktion på alla möten där arbetarna har tillträde.

Agerandet på fackföreningsmöten är en utmärkt skola för vår kader och för våra sympatisörer – en skola som ger lärdomar som längre fram när klasskampen skärps kommer att vara oumbärliga. Trots att mötena är dåligt besökta så sprider sig ändå ryktet om vad som tilldragit sig på dessa möten. Kommunisterna får tillfälle att gå i politisk närkamp med de lokala reformistiska ledarna och kan sedan i centralorganet och i agitationen föra ut de avslöjanden som kommunisterna lyckas göra på fackföreningens möten. Det är alltid kommunisternas plikt att agera på alla möten där arbetarna samlas – även möten som inte sker direkt i fackföreningens regi.

24. Rapportplikten

Utan kontinuerliga rapporter från driftcellerna är det en omöjlighet för styrelsen, distriktsledningen och centralkommittén att leda driftcellernas arbete. I de flesta fall skall driftcellen skriva ner en utförlig rapport om det politiska läget på fabriken, driftcellens arbete och planer framöver. Genom att driftcellen tvingas skriva denna rapport så tjänar den också syftet att cellen får perspektiv på sin egen verksamhet.

Glöm inte att i rapporten ta upp sådana saker som hur de mera avancerade arbetarna kan tillgodogöra sig innehållet i Proletären, hur våra kampanjer har uppfattats osv.

25. Tilltro till den kommunistiska politiken

Driftcellerna kommer att få kämpa hårt och lägga ner ett mödosamt arbete för att uppfylla de tjugofem teser som finns uppsatta i denna instruktion. En förutsättning för att driftcellerna hängivet skall lägga ner alla krafter på detta är att medlemmarna har tilltro till den kommunistiska politiken. Majoriteten av den svenska arbetarklassen är av historiska orsaker reformistiskt sinnad. Likväl kommer vår politik att slå rot även hos dessa arbetare. Vår agitation och klasskampens utveckling kommer att leda till arbetarklassens revolutionära mognad. Det är med denna tillförsikt vi kommer att gå till verket för att göra varje arbetsplats till vår fästning.